เมื่อ วันที่ ๑ - ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙  สำนักงานตรวจสอบภายใน  นำโดย นางสาวทัศนัญ  อาจณรงค์  รักษาการหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน  พร้อมคณะ  ได้เดินทางเข้าตรวจสอบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช  จ.นครศรีธรรมราช ตามแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

 

 

 

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.