๑. เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

๒. เพื่อให้คำแนะนำและสนับสนุนการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ รัดกุม และมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานมีระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ สามารถนำไปอ้างอิงได้อย่างเหมาะสมและทันกาล

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.