เมื่อ วันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๙  สำนักงานตรวจสอบภายใน  นำโดย นางสาวทัศนัญ  อาจณรงค์  รักษาการหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน  พร้อมคณะ  ได้เดินทางเข้าตรวจสอบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์กาฬสินธุ์  จ.กาฬสินธุ์ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

 

 

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.