เมื่อ วันที่ ๖ - ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙  สำนักงานตรวจสอบภายใน  นำโดย นางสาวทัศนัญ  อาจณรงค์  รักษาการหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน  พร้อมด้วยนางสาวอัจฉริยา  ประจันทร์  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และ นางสาวสุกัญญา  รักเจริญกิจเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ได้เดินทางเข้าตรวจสอบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  จ.ร้อยเอ็ด  ตามแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

  

 

 

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.