เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  สำนักงานตรวจสอบภายใน  นำโดย นางสาวทัศนัญ  อาจณรงค์  รักษาการหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน    พร้อมด้วยนางสาวอัจฉริยา  ประจันทร์  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และ นางสาวสุกัญญา  รักเจริญกิจ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ได้เดินทางเข้าตรวจสอบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้างจ.เลย ตามแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.