เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษพร้อมด้วยสำนักงานตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมการประชุมคุณกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ที่ประชุมมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐโดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้

 

 

 

 

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.