มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดพิธีเจริญชัยมงวคลคาถาถวายพระพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐น. ณ ธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมในพิธี

 PSK4814

IMG7455

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.